Disclaimer

Van der Sneppen BV (Kamer van Koophandel: 22046626), hierna te noemen Dekzeilenstore,
verleent u hierbij toegang tot dekzeilenstore.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Dekzeilenstore behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Dekzeilenstore spant zich in om de inhoud van dekzeilenstore.nl zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.
De op dekzeilenstore.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande mededeling van Dekzeilenstore.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op dekzeilenstore.nl geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke
fouten geen overeenkomst claimen met Dekzeilenstore. Voor op dekzeilenstore.nl
opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dekzeilenstore nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
Dekzeilenstore en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Dekzeilenstore, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.